Có 1 kết quả:

pèi ǒu

1/1

pèi ǒu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vợ chồng