Có 1 kết quả:

pèi yào

1/1

pèi yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dispense (drugs)
(2) to prescribe