Có 1 kết quả:

pèi bǔ

1/1

pèi bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to replace (sth missing)
(2) to restore