Có 1 kết quả:

pèi zài

1/1

pèi zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cargo stowage (shipping)