Có 1 kết quả:

pèi diàn qì

1/1

pèi diàn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

distributor (automobile)