Có 1 kết quả:

jiǔ bā

1/1

jiǔ bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bar
(2) pub
(3) saloon
(4) CL:家[jia1]