Có 1 kết quả:

jiǔ hòu jià chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

driving under the influence