Có 1 kết quả:

jiǔ tuō nǚ

1/1

jiǔ tuō nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

woman hired to lure men to high-priced bars