Có 1 kết quả:

jiǔ huì

1/1

jiǔ huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) drinking party
(2) wine reception

Một số bài thơ có sử dụng