Có 1 kết quả:

jiǔ zhōng

1/1

jiǔ zhōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wine cup
(2) goblet