Có 1 kết quả:

jiǔ zāo

1/1

jiǔ zāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) distiller's grain
(2) wine lees