Có 1 kết quả:

jiǔ zhì bàn hān

1/1

jiǔ zhì bàn hān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drink until one is half drunk