Có 1 kết quả:

jiǔ sè zhī tú

1/1

jiǔ sè zhī tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) follower of wine and women
(2) dissolute person