Có 1 kết quả:

jiǔ sè cái qì ㄐㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄘㄞˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

wine, sex, avarice and temper (idiom); four cardinal vices