Có 1 kết quả:

jiǔ yào

1/1

jiǔ yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brewer's yeast
(2) yeast for fermenting rice wine