Có 1 kết quả:

jiǔ zú fàn bǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have eaten and drunk to one's heart's content