Có 1 kết quả:

jiǔ suān bù shòu

1/1

jiǔ suān bù shòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

"The wine´s gone bad and it cannot be sold"