Có 1 kết quả:

jiǔ xiāng bù pà xiàng zi shēn ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄤ ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fragrant wine fears no dark alley (idiom)
(2) quality goods need no advertising