Có 1 kết quả:

jiǔ líng

1/1

jiǔ líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

age of wine (i.e. how long it has been matured)