Có 1 kết quả:

hān chàng

1/1

hān chàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unrestrained
(2) cheerful lack of inhibition, esp. for drinking or sleeping
(3) to drink with abandon

Một số bài thơ có sử dụng