Có 1 kết quả:

sū ruǎn

1/1

sū ruǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weak (of body or limbs)
(2) limp
(3) gone soft