Có 1 kết quả:

chóu duì

1/1

chóu duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to reply
(2) to answer