Có 1 kết quả:

chóu bīn

1/1

chóu bīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bargain sale
(2) discount