Có 1 kết quả:

suān téng

1/1

suān téng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of muscles) to ache
(2) sore