Có 1 kết quả:

suān cài

1/1

suān cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pickled vegetables, especially Chinese cabbage