Có 1 kết quả:

yān ròu

1/1

yān ròu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) salt pork
(2) bacon
(3) marinaded meat
(4) cured meat