Có 1 kết quả:

zuì jiǔ jià chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

drunk driving (very high blood alcohol concentration)