Có 1 kết quả:

cù yì

1/1

cù yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

jealousy (in love rivalry)