Có 1 kết quả:

xǐng wù

1/1

xǐng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to come to oneself
(2) to come to realize
(3) to come to see the truth
(4) to wake up to reality

Một số bài thơ có sử dụng