Có 1 kết quả:

yī wù suǒ

1/1

yī wù suǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clinic
(2) CL:家[jia1]