Có 1 kết quả:

yī bǔ

1/1

yī bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

medicine and divination

Một số bài thơ có sử dụng