Có 1 kết quả:

niàng chéng

1/1

niàng chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to form gradually
(2) to lead to

Một số bài thơ có sử dụng