Có 1 kết quả:

cǎi fá

1/1

cǎi fá

giản thể

Từ điển phổ thông

chặt cây, đốn cây

Từ điển Trung-Anh

(1) to fell
(2) to cut