Có 1 kết quả:

cǎi jǐng

1/1

cǎi jǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to choose a location
(2) to frame a shot (for filming, photography etc)