Có 1 kết quả:

shì niàn

1/1

shì niàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to be reassured
(2) not to worry