Có 1 kết quả:

shì wén

1/1

shì wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) interpreting words
(2) to explain the meaning of words in classic texts
(3) to decipher an old script