Có 1 kết quả:

shì rán

1/1

shì rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) relieved
(2) at ease
(3) feel relieved