Có 2 kết quả:

1/2

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. làng xóm
2. dặm

Từ điển phổ thông

1. ở trong
2. lần lót áo

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chỗ ở, nhà ở. ◇Thi Kinh 詩經: “Tương Trọng tử hề, vô du ngã lí” 將仲子兮, 無踰我里 (Trịnh phong 鄭風, Tương Trọng tử minh 將仲子) Xin chàng Trọng tử, Đừng trèo qua nhà em.
2. (Danh) Làng. § Ngày xưa, chỗ dân ở 25 nhà gọi là “lí”.
3. (Danh) Xóm phường, hàng phố. ◎Như: “lí hạng” 里巷 ngõ xóm, “lân lí” 鄰里 hàng xóm.
4. (Danh) Quê hương, quê nhà. ◎Như: “cố lí” 故里 quê cũ. ◇Giang Yêm 江淹: “Cát từ nhẫn ái, li bang khứ lí” 割慈忍愛, 離邦去里 (Biệt phú 別賦) Dứt bỏ mẹ cha, lìa xứ xa quê.
5. (Danh) Lượng từ: dặm (đơn vị chiều dài). § Ngày xưa 360 bước là một dặm; ngày nay, “công lí” 公里 là một nghìn thước (1000 m).
6. (Danh) Bên trong. § Thông 裡.
7. § Giản thể của 裏, 裡.

Từ điển Thiều Chửu

① Làng. Chỗ dân ở 25 nhà gọi là lí.
② Dặm, 360 bước là một dặm.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lớp vải lót bên trong (áo, chăn), lớp lót, mặt trái của vải vóc: 被裏兒 Mặt trong vỏ chăn; 衣服裏兒 Vải lót quần áo; 這面是裏兒 Mặt này là trái;
② Phía trong: 裏屋 Nhà trong; 裏圈 Vòng trong;
③ Trong: 手裏 Trong tay; 箱子裏 Trong hòm; 話裏有話 Nói bóng;
④ Nơi, bên, đằng, phía: 這裏 Nơi đây; 那裏 Bên kia; 頭裏 Đằng trước;
⑤ [Lê] (Họ) Lí.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hàng xóm, hàng phố, láng giềng: 鄰里 Hàng xóm; 里弄 Ngõ xóm;
② Quê hương: 故里 Quê nhà;
③ Xóm, làng (thời xưa gồm 25 nhà);
④ Dặm (500 mét);
⑤ [Lê] (Họ) Lí.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làng nơi cư ngụ của nhiều gia đình trong vùng quê — Dặm đường. Td: Thiên lí ( nghìn dặm ). Chỗ ở. Nơi cư ngụ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Sinh rằng lân lí ra vào, gần đây nào phải người nào xa xôi «.

Từ điển Trung-Anh

variant of 裡|里[li3]

Từ điển Trung-Anh

(1) lining
(2) interior
(3) inside
(4) internal
(5) also written 裏|里[li3]

Từ điển Trung-Anh

(1) li, ancient measure of length, approx. 500 m
(2) neighborhood
(3) ancient administrative unit of 25 families
(4) (Tw) borough, administrative unit between the township 鎮|镇[zhen4] and neighborhood 鄰|邻[lin2] levels

Từ ghép 673

Ā ěr méi lǐ yà 阿尔梅里亚Ā ěr méi lǐ yà 阿爾梅里亞Ā hè dì sà lǐ 阿赫蒂萨里Ā hè dì sà lǐ 阿赫蒂薩里Ā jiā shā · Kè lǐ sī dì 阿加莎克里斯蒂Ā lǐ 阿里Ā lǐ Bā bā 阿里巴巴Ā lǐ dì qū 阿里地区Ā lǐ dì qū 阿里地區Ā lǐ láng 阿里郎Ā lǐ Shān 阿里山Ā lǐ shān xiāng 阿里山乡Ā lǐ shān xiāng 阿里山鄉Ā lǐ sī tuō fāng 阿里斯托芳Ā lǐ sī tuō fāng 阿里斯託芳Ā lǐ sī tuō fēn 阿里斯托芬Ā qí lǐ sī 阿奇里斯Ā sī tú lǐ yà sī 阿斯图里亚斯Ā sī tú lǐ yà sī 阿斯圖里亞斯Ā wǎ lǐ dé 阿瓦里德Āī fū bó lǐ 埃夫伯里Āī lǐ wēn 埃里温Āī lǐ wēn 埃里溫Àò bù lǐ 奥布里Àò bù lǐ 奧布里Àò lǐ lǐ yà 奥里里亚Àò lǐ lǐ yà 奧里里亞Àò lǐ sà bāng 奥里萨邦Àò lǐ sà bāng 奧里薩邦Bā lǐ 八里Bā lǐ 峇里Bā lǐ 巴里Bā lǐ Dǎo 巴里岛Bā lǐ Dǎo 巴里島Bā lǐ kūn 巴里坤Bā lǐ kūn cǎo yuán 巴里坤草原Bā lǐ kūn Hā sà kè Zì zhì xiàn 巴里坤哈萨克自治县Bā lǐ kūn Hā sà kè Zì zhì xiàn 巴里坤哈薩克自治縣Bā lǐ kūn xiàn 巴里坤县Bā lǐ kūn xiàn 巴里坤縣Bā lǐ xiāng 八里乡Bā lǐ xiāng 八里鄉bǎ xīn fàng zài dù zi lǐ 把心放在肚子里Bǎi lǐ 百里bǎi lǐ tiāo yī 百里挑一bǎi lǐ xiāng 百里香bàn biǎo bàn lǐ 半表半里Bāo lǐ sī 包里斯Bào dé lǐ yà 鮑德里亞Bào dé lǐ yà 鲍德里亚Běi Mǎ lǐ yà nà 北馬里亞納Běi Mǎ lǐ yà nà 北马里亚纳Běi Mǎ lǐ yà nà Qún dǎo 北馬里亞納群島Běi Mǎ lǐ yà nà Qún dǎo 北马里亚纳群岛Bèi lǐ sī 貝里斯Bèi lǐ sī 贝里斯Bǐ dé lǐ mǐn 彼得里皿biān pì rù lǐ 鞭辟入里biǎo lǐ 表里biǎo lǐ bù yī 表里不一biǎo lǐ rú yī 表里如一Bō lǐ ní xī yà 玻里尼西亚Bō lǐ ní xī yà 玻里尼西亞Bó kè lǐ kè qiān fó dòng 柏克里克千佛洞Bó lǐ kè lì 伯里克利Bù lǐ 埔里Bù lǐ qí dùn 布里奇頓Bù lǐ qí dùn 布里奇顿Bù lǐ sī bān 布里斯班bù lǐ sī tuō 布里斯托Bù lǐ sī tuō ěr 布里斯托尔Bù lǐ sī tuō ěr 布里斯托爾Bù lǐ sī tuō ěr Hǎi xiá 布里斯托尔海峡Bù lǐ sī tuō ěr Hǎi xiá 布里斯托爾海峽Bù lǐ tǎn ní 布里坦尼Bù lǐ zhèn 埔里鎮Bù lǐ zhèn 埔里镇Bù lǔ mǔ sī bó lǐ 布魯姆斯伯里Bù lǔ mǔ sī bó lǐ 布鲁姆斯伯里bù míng jiù lǐ 不明就里bù yuǎn qiān lǐ 不远千里bù yuǎn qiān lǐ 不遠千里bù zhī jiù lǐ 不知就里chā zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ 差之毫厘,谬以千里chā zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ 差之毫釐,謬以千里chā zhī háo lí , shī zhī qiān lǐ 差之毫厘,失之千里chā zhī háo lí , shī zhī qiān lǐ 差之毫釐,失之千里Chá kè · Nuò lǐ sī 查克諾里斯Chá kè · Nuò lǐ sī 查克诺里斯Chē lǐ yǎ bīn sī kè 車里雅賓斯克Chē lǐ yǎ bīn sī kè 车里雅宾斯克chèn lǐ 衬里chī lǐ pá wài 吃里爬外chī zhe wǎn lǐ , kàn zhe guō lǐ 吃着碗里,看着锅里chī zhe wǎn lǐ , qiáo zhe guō lǐ 吃着碗里,瞧着锅里chuāi zài huái lǐ 揣在怀里chuāi zài huái lǐ 搋在怀里Chūn wǔ lǐ fǔ 春武里府cóng lǐ dào wài 从里到外cūn lǐ 村里Dá wū lǐ hán yā 达乌里寒鸦Dà bù lǐ shì 大不里士Dà lǐ 大里Dà lǐ shì 大里市Dà má lǐ 大麻里Dà má lǐ xiāng 大麻里乡Dà má lǐ xiāng 大麻里鄉Dà Wū sū lǐ Dǎo 大乌苏里岛Dà Wū sū lǐ Dǎo 大烏蘇里島Dài kè lǐ xiān 戴克里先Dào lā jí lǐ Fēng 道拉吉里峰Dào lǐ 道里Dào lǐ qū 道里区Dào lǐ qū 道里區Dé lǐ 德里Dé lǐ dá 德里达Dé lǐ dá 德里達dī lǐ dā lā 滴里耷拉dī lǐ dū lu 滴里嘟噜dī lǐ dū lu 滴里嘟嚕dí jí lǐ dù guǎn 迪吉里杜管Dǐ gé lǐ sī 底格里斯Dǐ gé lǐ sī Hé 底格里斯河Dì lí bō lǐ 的黎波里Dì lǐ yǎ sī tè 的里雅斯特Dōng cāng lǐ 东仓里Dōng cāng lǐ 東倉里dú wàn juàn shū , xíng wàn lǐ lù 讀萬卷書,行萬里路dú wàn juàn shū , xíng wàn lǐ lù 读万卷书,行万里路dūn gōng lǐ 吨公里dūn gōng lǐ 噸公里È lì tè lǐ yà 厄立特里亚È lì tè lǐ yà 厄立特里亞è shì chuán qiān lǐ 恶事传千里è shì chuán qiān lǐ 惡事傳千里Ēn lǐ kē · Fèi mǐ 恩里科費米Ēn lǐ kē · Fèi mǐ 恩里科费米Èr lǐ tou 二里头Èr lǐ tou 二里頭fàng zài yǎn lǐ 放在眼里Fēng xī lǐ 丰溪里Fēng xī lǐ 豐溪里fó luó lǐ dá 佛罗里达Fó luó lǐ dá zhōu 佛罗里达州Fó luó lǐ dá zhōu 佛羅里達州Fú léi dé lǐ kè 弗雷德里克Fú léi dé lǐ kè dùn 弗雷德里克頓Fú léi dé lǐ kè dùn 弗雷德里克顿Fú lǐ dé lǐ xī 弗里得里希Fú lǐ dé lǐ xī 弗里德里希Fú lǐ dé lǐ xī · Xí lè 弗里德里希席勒Fú lǐ dūn 弗里敦Fú lǐ màn 弗里曼fú lǐ sī lán 弗里斯兰fú lǐ sī lán 弗里斯蘭Fú luó lǐ dá 佛罗里达Fú luó lǐ dá 佛羅里達Fú luó lǐ dá 弗罗里达Fú luó lǐ dá 弗羅里達Fú luó lǐ dá zhōu 弗罗里达州Fú luó lǐ dá zhōu 弗羅里達州Fú luò lǐ sī dǎo 弗洛里斯岛Fú luò lǐ sī dǎo 弗洛里斯島Fù lǐ 富里Fù lǐ xiāng 富里乡Fù lǐ xiāng 富里鄉Fù lǐ yè 傅里叶Fù lǐ yè 傅里葉Gān bā lǐ 甘巴里Gé lǐ gāo lì 格里高利Gé lǐ mǔ sī tǎ 格里姆斯塔gōng lǐ 公里gōng lǐ shí 公里时gōng lǐ shí 公里時gǔ lǐ gǔ guài 古里古怪gǔ zi lǐ 骨子里gù lǐ 故里guài lǐ guài qì 怪里怪气guài lǐ guài qì 怪里怪氣Guǒ gē lǐ 果戈里Hā lǐ 哈里hā lǐ fā 哈里发hā lǐ fā 哈里發Hā lǐ fā Dì guó 哈里发帝国Hā lǐ fā Dì guó 哈里發帝國Hā lǐ fā Tǎ 哈里发塔Hā lǐ fā Tǎ 哈里發塔Hā lǐ sēn · Shī mì tè 哈里森施密特Hā lǐ sī bǎo 哈里斯堡hǎi lǐ 海里Hán téng gé lǐ Fēng 汗腾格里峰Hán téng gé lǐ Fēng 汗騰格里峰háng jiā lǐ shǒu 行家里手hǎo shì bù chū mén , è shì chuán qiān lǐ 好事不出門,惡事傳千里hǎo shì bù chū mén , è shì chuán qiān lǐ 好事不出门,恶事传千里Hé píng lǐ 和平里Hòu lǐ 后里Hòu lǐ xiāng 后里乡Hòu lǐ xiāng 后里鄉Hú lǐ 湖里Hú lǐ qū 湖里区Hú lǐ qū 湖里區hú lu lǐ mài de shì shén me yào 葫芦里卖的是什么药huá lǐ 华里huá lǐ 華里huà lǐ tào huà 话里套话huà lǐ yǒu huà 话里有话huái lǐ 怀里Huáng jiā Mǎ dé lǐ 皇家馬德里Huáng jiā Mǎ dé lǐ 皇家马德里Huì lǐ xiàn 会里县Huì lǐ xiàn 會里縣Jī lǐ bā sī 基里巴斯Jī lǐ bā sī Gòng hé guó 基里巴斯共和国Jī lǐ bā sī Gòng hé guó 基里巴斯共和國Jí lǐ bā sī 吉里巴斯Jiā bó lóng lǐ 嘉柏隆里Jiā dá lǐ 加达里Jiā dá lǐ 加達里Jiā lǐ 佳里Jiā lǐ 加里jiā lǐ 家里Jiā lǐ bō dì 加里波第Jiā lǐ lèi yà 加里肋亚Jiā lǐ lèi yà 加里肋亞Jiā lǐ lèi yà Hǎi 加里肋亚海Jiā lǐ lèi yà Hǎi 加里肋亞海Jiā lǐ màn dān 加里曼丹Jiā lǐ màn dān Dǎo 加里曼丹岛Jiā lǐ màn dān Dǎo 加里曼丹島Jiā lǐ níng gé lè 加里宁格勒Jiā lǐ níng gé lè 加里寧格勒Jiā lǐ níng gé lè zhōu 加里宁格勒州Jiā lǐ níng gé lè zhōu 加里寧格勒州Jiā lǐ zhèn 佳里鎮Jiā lǐ zhèn 佳里镇jiǎn dào lán lǐ jiù shì cài 捡到篮里就是菜jiē fang lín lǐ 街坊邻里jiē fang lín lǐ 街坊鄰里Jié fú lǐ · Qiáo sǒu 傑弗里喬叟Jié fú lǐ · Qiáo sǒu 杰弗里乔叟Jié lǐ kē 傑里科Jié lǐ kē 杰里科Jié lǐ mǐ 傑里米Jié lǐ mǐ 杰里米jīn lǐ qí 金里奇Jiǔ lǐ 九里Jiǔ lǐ qū 九里区Jiǔ lǐ qū 九里區jiù lǐ 就里jū lǐ 居里Jū lǐ Fū ren 居里夫人jué shèng qiān lǐ 决胜千里jué shèng qiān lǐ 決勝千里Kǎ ěr jiā lǐ 卡尔加里Kǎ ěr jiā lǐ 卡爾加里Kǎ lā bù lǐ yà 卡拉布里亚Kǎ lā bù lǐ yà 卡拉布里亞Kǎ lì yà lǐ 卡利亚里Kǎ lì yà lǐ 卡利亞里kǎ lù lǐ 卡路里Kǎ sī tè lǐ 卡斯特里Kǎi lǐ 凯里Kǎi lǐ 凱里Kǎi lǐ shì 凯里市Kǎi lǐ shì 凱里市Kǎi xī · Fú lǐ màn 凯茜弗里曼Kǎi xī · Fú lǐ màn 凱茜弗里曼Kǎn tǎ bù lǐ yà 坎塔布里亚Kǎn tǎ bù lǐ yà 坎塔布里亞Kē nà kè lǐ 柯那克里Kē nà kè lǐ 科納克里Kē nà kè lǐ 科纳克里Kě kě xī lǐ 可可西里kè lǐ ào ěr yǔ 克里奥尔语kè lǐ ào ěr yǔ 克里奧爾語Kè lǐ mǐ yà 克里米亚Kè lǐ mǐ yà 克里米亞Kè lǐ mǔ lín Gōng 克里姆林宫Kè lǐ mǔ lín Gōng 克里姆林宮Kè lǐ mù 克里木Kè lǐ mù Bàn dǎo 克里木半岛Kè lǐ mù Bàn dǎo 克里木半島Kè lǐ mù Zhàn zhēng 克里木战争Kè lǐ mù Zhàn zhēng 克里木戰爭Kè lǐ pǔ sī 克里普斯Kè lǐ sī dì ān 克里斯蒂安Kè lǐ sī dì ān sōng 克里斯蒂安松Kè lǐ sī dì wá 克里斯蒂娃Kè lǐ sī tīng · Bèi ěr 克里斯汀貝爾Kè lǐ sī tīng · Bèi ěr 克里斯汀贝尔Kè lǐ sī tuō fú 克里斯托弗Kè lǐ tè 克里特Kè lǐ tè Dǎo 克里特岛Kè lǐ tè Dǎo 克里特島Kù bù lǐ kè 库布里克Kù bù lǐ kè 庫布里克Kù lǐ tí bā 库里提巴Kù lǐ tí bā 庫里提巴lā lǐ 拉里Lái lǐ dá 莱里达Lái lǐ dá 萊里達lǎo jì fú lì , zhì zài qiān lǐ 老驥伏櫪,志在千里lǎo jì fú lì , zhì zài qiān lǐ 老骥伏枥,志在千里lǐ ào gé lán dé 里奥格兰德lǐ ào gé lán dé 里奧格蘭德lǐ bian 里边lǐ bianr 里边儿lǐ chéng 里程lǐ chéng bēi 里程碑lǐ chéng biǎo 里程表lǐ chéng jì 里程計lǐ chéng jì 里程计lǐ chū wài jìn 里出外进lǐ dài 里带lǐ gōu wài lián 里勾外连lǐ jī ròu 里肌肉lǐ ji 里脊lǐ lā 里拉lǐ lǐ wài wài 里里外外lǐ lòng 里弄lǐ miàn 里面lǐ qīng rén yì zhòng , qiān lǐ sòng é máo 礼轻人意重,千里送鹅毛lǐ qīng rén yì zhòng , qiān lǐ sòng é máo 禮輕人意重,千里送鵝毛lǐ rén 里人lǐ shè 里社lǐ shǒu 里手lǐ tou 里头lǐ wài 里外lǐ wài lǐ 里外里lǐ wéi āi lā 里維埃拉lǐ wéi āi lā 里维埃拉lǐ wéi yē lā 里維耶拉lǐ wéi yē lā 里维耶拉lǐ xiàng 里巷lǐ yàn 里諺lǐ yàn 里谚lǐ yìng wài hé 里应外合lǐ yuē 里約lǐ yuē 里约lǐ zhǎng bó 里長伯lǐ zhǎng bó 里长伯lǐ zi 里子Lì bǐ lǐ yà 利比里亚Lì bǐ lǐ yà 利比里亞Lì gǔ lǐ yà 利古里亚Lì gǔ lǐ yà 利古里亞Lì mò lǐ kè 利默里克lín lǐ 邻里lín lǐ 鄰里Lóng lǐ 龍里Lóng lǐ 龙里Lóng lǐ xiàn 龍里縣Lóng lǐ xiàn 龙里县Luó mǎ lǐ ào 罗马里奥Luó mǎ lǐ ào 羅馬里奧Mǎ dé lǐ 馬德里Mǎ dé lǐ 马德里Mǎ lǐ 馬里Mǎ lǐ 马里Mǎ lǐ ào 馬里奧Mǎ lǐ ào 马里奥Mǎ lǐ bó ěr 馬里博爾Mǎ lǐ bó ěr 马里博尔Mǎ lǐ lán 馬里蘭Mǎ lǐ lán 马里兰Mǎ lǐ lán zhōu 馬里蘭州Mǎ lǐ lán zhōu 马里兰州Mǎ lǐ yà nà Hǎi gōu 馬里亞納海溝Mǎ lǐ yà nà Hǎi gōu 马里亚纳海沟Mǎ lǐ yà nà Qún dǎo 馬里亞納群島Mǎ lǐ yà nà Qún dǎo 马里亚纳群岛Mǎ sī tè lǐ hè tè 馬斯特里赫特Mǎ sī tè lǐ hè tè 马斯特里赫特mǎ sū lǐ lā 馬蘇里拉mǎ sū lǐ lā 马苏里拉Mài dù gǔ lǐ 迈杜古里mài kē lǐ 麥科里mài kē lǐ 麦科里Mǎn zhōu lǐ 满洲里Mǎn zhōu lǐ 滿洲里Mǎn zhōu lǐ shì 满洲里市Mǎn zhōu lǐ shì 滿洲里市Máo lǐ qiú sī 毛里求斯Máo lǐ tǎ ní yà 毛里塔尼亚Máo lǐ tǎ ní yà 毛里塔尼亞Méi lǐ měi 梅里美Méi lǐ sī 梅里斯Méi lǐ sī Dá wò ěr zú qū 梅里斯达斡尔族区Méi lǐ sī Dá wò ěr zú qū 梅里斯達斡爾族區Méi lǐ sī qū 梅里斯区Méi lǐ sī qū 梅里斯區Méi lǐ xuě shān 梅里雪山Méi lǐ yà mǔ · Wéi bó sī tè 梅里亚姆韦伯斯特Méi lǐ yà mǔ · Wéi bó sī tè 梅里亞姆韋伯斯特méng zài gǔ lǐ 朦在鼓里méng zài gǔ lǐ 蒙在鼓里Mǐ dé ěr bó lǐ 米德尔伯里Mǐ dé ěr bó lǐ 米德爾伯里Mì sū lǐ 密苏里Mì sū lǐ 密蘇里Mì sū lǐ zhōu 密苏里州Mì sū lǐ zhōu 密蘇里州mián lǐ cáng zhēn 绵里藏针Mó gēn · Fú lǐ màn 摩根弗里曼Mó lǐ xī sī 模里西斯mò dì lǐ 蓦地里Mò lǐ āi 莫里哀Mò suǒ lǐ ní 墨索里尼mò zā lǐ lā 莫扎里拉Mù lǐ Zàng zú Zì zhì xiàn 木里藏族自治县Mù lǐ Zàng zú Zì zhì xiàn 木里藏族自治縣nǎ lǐ 哪里nǎ lǐ 那里nǎ lǐ nǎ lǐ 哪里哪里Nà dé Ā lǐ 納德阿里Nà dé Ā lǐ 纳德阿里Ōū jǐ lǐ dé 欧几里得Ōū jǐ lǐ dé 欧几里德Ōū jǐ lǐ dé 歐幾里得Ōū jǐ lǐ dé 歐幾里德Ōū lǐ bì dé sī 欧里庇得斯Ōū lǐ bì dé sī 歐里庇得斯Pà lā mǎ lǐ bó 帕拉馬里博Pà lā mǎ lǐ bó 帕拉马里博Pà tè lǐ kè 帕特里克Pà tè lǐ xià 帕特里夏Péi lǐ kè lì sī 培里克利斯péng chéng wàn lǐ 鵬程萬里péng chéng wàn lǐ 鹏程万里Píng ān lǐ 平安里píng fāng gōng lǐ 平方公里Pǔ lǐ qiè tè 普里切特Pǔ lǐ shí dì nà 普里什蒂納Pǔ lǐ shí dì nà 普里什蒂纳Pǔ lì tuō lǐ yà 普利托里亚Pǔ lì tuō lǐ yà 普利托里亞Qī lǐ hé 七里河Qī lǐ hé Qū 七里河区Qī lǐ hé Qū 七里河區qī lǐ xiāng 七里香qiān lǐ 千里qiān lǐ dā cháng péng , méi yǒu bù sàn de yàn xí 千里搭長棚,沒有不散的宴席qiān lǐ dā cháng péng , méi yǒu bù sàn de yàn xí 千里搭长棚,没有不散的宴席Qiān lǐ dá hé Duō bā gē 千里达和多巴哥Qiān lǐ dá hé Duō bā gē 千里達和多巴哥Qiān lǐ dá jí Tuō bā gē 千里达及托巴哥Qiān lǐ dá jí Tuō bā gē 千里達及托巴哥qiān lǐ é máo 千里鵝毛qiān lǐ é máo 千里鹅毛qiān lǐ jì é máo 千里寄鵝毛qiān lǐ jì é máo 千里寄鹅毛qiān lǐ mǎ 千里馬qiān lǐ mǎ 千里马qiān lǐ mǎ cháng yǒu , ér Bó Lè bù cháng yǒu 千里馬常有,而伯樂不常有qiān lǐ mǎ cháng yǒu , ér Bó Lè bù cháng yǒu 千里马常有,而伯乐不常有qiān lǐ sòng é máo 千里送鵝毛qiān lǐ sòng é máo 千里送鹅毛qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng qíng yì zhòng 千里送鵝毛,禮輕情意重qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng qíng yì zhòng 千里送鹅毛,礼轻情意重qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng rén yì zhòng 千里送鵝毛,禮輕人意重qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng rén yì zhòng 千里送鹅毛,礼轻人意重qiān lǐ tiáo tiáo 千里迢迢qiān lǐ yǎn 千里眼qiān lǐ zhī dī , kuì yú yǐ xué 千里之堤,溃于蚁穴qiān lǐ zhī dī , kuì yú yǐ xué 千里之堤,潰於蟻穴qiān lǐ zhī wài 千里之外qiān lǐ zhī xíng , shǐ yú zú xià 千里之行,始于足下qiān lǐ zhī xíng , shǐ yú zú xià 千里之行,始於足下Qiáo gē lǐ Fēng 乔戈里峰Qiáo gē lǐ Fēng 喬戈里峰Qiáo gé lǐ Fēng 乔格里峰Qiáo gé lǐ Fēng 喬格里峰qíng kōng wàn lǐ 晴空万里qíng kōng wàn lǐ 晴空萬里qíng rén yǎn lǐ chū Xī shī 情人眼里出西施qíng rén yǎn lǐ yǒu Xī shī 情人眼里有西施qū lǐ guǎi wān 曲里拐弯rì lǐ 日里róng guī gù lǐ 榮歸故里róng guī gù lǐ 荣归故里rú duò wǔ lǐ wù zhōng 如堕五里雾中rú duò wǔ lǐ wù zhōng 如墮五里霧中Sà lǐ 萨里Sà lǐ 薩里Sà lǐ jùn 萨里郡Sà lǐ jùn 薩里郡Sài lǐ mù Hú 賽里木湖Sài lǐ mù Hú 赛里木湖Sài wéi lǐ nuò 塞韋里諾Sài wéi lǐ nuò 塞韦里诺Sān lǐ hé 三里河Sān lǐ tún 三里屯Sāng tuō lǐ ní Dǎo 桑托里尼岛Sāng tuō lǐ ní Dǎo 桑托里尼島Shèng dé kè xù bèi lǐ 圣德克旭贝里Shèng dé kè xù bèi lǐ 聖德克旭貝里Shèng Pà tè lǐ kè 圣帕特里克Shèng Pà tè lǐ kè 聖帕特里克shī zhī háo lí , chà yǐ qiān lǐ 失之毫厘,差以千里shī zhī háo lí , chà yǐ qiān lǐ 失之毫釐,差以千里shī zhī háo lí , chà zhī qiān lǐ 失之毫厘,差之千里shī zhī háo lí , chà zhī qiān lǐ 失之毫釐,差之千里shī zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ 失之毫厘,謬以千里shī zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ 失之毫厘,谬以千里shí lǐ yáng chǎng 十里洋场shí lǐ yáng chǎng 十里洋場shì lǐ 市里shǒu lǐ 手里shǒu lǐ jiàn 手里剑Shuǐ lǐ 水里Shuǐ lǐ xiāng 水里乡Shuǐ lǐ xiāng 水里鄉Sī kē pǔ lǐ 斯科普里Sī kè lǐ yà bīn 斯克里亚宾Sī kè lǐ yà bīn 斯克里亞賓Sī lǐ Bā jiā wān gǎng 斯里巴加湾港Sī lǐ Bā jiā wān gǎng 斯里巴加灣港Sī lǐ lán kǎ 斯里兰卡Sī lǐ lán kǎ 斯里蘭卡Sī wǎ xī lǐ 斯瓦希里Sī wǎ xī lǐ yǔ 斯瓦希里語Sī wǎ xī lǐ yǔ 斯瓦希里语sǐ lǐ táo shēng 死里逃生Sū lǐ nán 苏里南Sū lǐ nán 蘇里南Sū lǐ nán Hé 苏里南河Sū lǐ nán Hé 蘇里南河Suǒ ěr zī bó lǐ píng yuán 索尔兹伯里平原Suǒ ěr zī bó lǐ píng yuán 索爾茲伯里平原Suǒ ěr zī bó lǐ shí huán 索尔兹伯里石环Suǒ ěr zī bó lǐ shí huán 索爾茲伯里石環Suǒ fú kè lǐ sī 索福克里斯Suǒ lǐ yà 索里亚Suǒ lǐ yà 索里亞Suǒ mǎ lǐ 索馬里Suǒ mǎ lǐ 索马里Suǒ mǎ lǐ yà 索馬里亞Suǒ mǎ lǐ yà 索马里亚Tǎ lǐ mù 塔里木Tǎ lǐ mù Hé 塔里木河Tǎ lǐ mù pén dì 塔里木盆地Tài má lǐ 太麻里Tài má lǐ xiāng 太麻里乡Tài má lǐ xiāng 太麻里鄉Tāng jiā lǐ luó 汤加里罗Tāng jiā lǐ luó 湯加里羅táng cù lǐ jǐ 糖醋里脊Tè lǐ ěr 特里尔Tè lǐ ěr 特里爾Tè lǐ pǔ lā 特里普拉Tè lǐ sà 特里萨Tè lǐ sà 特里薩Tè nèi lǐ fèi 特內里費Tè nèi lǐ fèi 特内里费Téng gé lǐ Shā mò 腾格里沙漠Téng gé lǐ Shā mò 騰格里沙漠Tí kè lǐ tè 提克里特tǒng lǐ shè yú 桶里射鱼tóu lǐ 头里tóu lǐ 頭里tǔ lǐ tǔ qì 土里土气Tuō lǐ 托里Tuō lǐ chāi lì 托里拆利Tuō lǐ xiàn 托里县Tuō lǐ xiàn 托里縣wǎ ěr jī lǐ 瓦尔基里wǎ ěr jī lǐ 瓦爾基里Wǎ lǐ sī 瓦里斯Wǎ xī lǐ 瓦西里Wǎ xī lǐ yē wéi qí 瓦西里耶維奇Wǎ xī lǐ yē wéi qí 瓦西里耶维奇Wān lǐ 湾里Wān lǐ qū 湾里区Wàn lǐ 万里Wàn lǐ 萬里Wàn lǐ Cháng chéng 万里长城Wàn lǐ Cháng chéng 萬里長城Wàn lǐ Cháng jiāng 万里长江Wàn lǐ Cháng jiāng 萬里長江wàn lǐ jiāng shān 万里江山wàn lǐ jiāng shān 萬里江山Wàn lǐ xiāng 万里乡Wàn lǐ xiāng 萬里鄉wǎng nì lǐ cǎi 往泥里踩wǎng sǐ lǐ 往死里Wū lǐ yǎ sū tái 乌里雅苏台Wū lǐ yǎ sū tái 烏里雅蘇台Wū sū lǐ jiāng 乌苏里江Wū sū lǐ jiāng 烏蘇里江Wū sū lǐ sī kè 乌苏里斯克Wū sū lǐ sī kè 烏蘇里斯克Wǔ shuǐ duān lǐ 舞水端里wù lǐ kàn huā 雾里看花wù lǐ kàn huā 霧里看花Xī lā lǐ 希拉里Xī lā lǐ · Kè lín dùn 希拉里克林頓Xī lā lǐ · Kè lín dùn 希拉里克林顿Xī lǐ ěr 西里尔Xī lǐ ěr 西里爾Xī lǐ ěr zì mǔ 西里尔字母Xī lǐ ěr zì mǔ 西里爾字母Xī lǐ xī yà 西里西亚Xī lǐ xī yà 西里西亞Xī xī lǐ 西西里Xī xī lǐ Dǎo 西西里岛Xī xī lǐ Dǎo 西西里島Xiāng gé lǐ lā 香格里拉Xiāng gé lǐ lā xiàn 香格里拉县Xiāng gé lǐ lā xiàn 香格里拉縣xiāng lǐ 乡里xiāng lǐ 鄉里xiào lǐ cáng dāo 笑里藏刀xiē sī dǐ lǐ 歇斯底里Xiè lǐ fū 謝里夫Xiè lǐ fū 谢里夫Xīn Dé lǐ 新德里Xīn Kā lǐ duō ní yà 新喀里多尼亚Xīn Kā lǐ duō ní yà 新喀里多尼亞xīn lǐ yǎng yang 心里痒痒xīn lǐ yǒu pǔ 心里有谱xīn lǐ yǒu shù 心里有数xíng bǎi lǐ zhě bàn jiǔ shí 行百里者半九十xíng qiān lǐ lù , dú wàn juàn shū 行千里路,讀萬卷書xíng qiān lǐ lù , dú wàn juàn shū 行千里路,读万卷书xíng wàn lǐ lù , dú wàn juàn shū 行万里路,读万卷书xíng wàn lǐ lù , dú wàn juàn shū 行萬里路,讀萬卷書xíng wàn lǐ lù shèng dú wàn juǎn shū 行万里路胜读万卷书xíng wàn lǐ lù shèng dú wàn juǎn shū 行萬里路勝讀萬捲書xū lǐ 墟里xuán lǐ 旋里xuě lǐ hóng 雪里红xuě lǐ hóng 雪里蕻Yà dé lǐ yà Hǎi 亚得里亚海Yà dé lǐ yà Hǎi 亞得里亞海Yà lǐ shì duō dé 亚里士多德Yà lǐ shì duō dé 亞里士多德Yà lǐ sī duō dé 亚里斯多德Yà lǐ sī duō dé 亞里斯多德Yà lì shān dà lǐ yà 亚历山大里亚Yà lì shān dà lǐ yà 亞歷山大里亞yǎn lǐ róng bu dé shā zi 眼里容不得沙子yě hǎo bù dào nǎ lǐ qù 也好不到哪里去Yè lǐ wēn 叶里温Yè lǐ wēn 葉里溫Yī lǐ qí 伊里奇yī rì qiān lǐ 一日千里yīn gōu lǐ fān chuán 阴沟里翻船Yīng lǐ 英里yóu biǎo jí lǐ 由表及里yóu kè lǐ lǐ qín 尤克里里琴Yóu lǐ sī · Yī wén sī 尤里斯伊文思Yù lǐ 玉里Yù lǐ zhèn 玉里鎮Yù lǐ zhèn 玉里镇yuǎn gé qiān lǐ 远隔千里yuǎn gé qiān lǐ 遠隔千里Yuàn lǐ 苑里Yuàn lǐ zhèn 苑里镇yún lǐ wù lǐ 云里雾里yùn chóu wéi wò zhī zhōng , jué shèng qiān lǐ zhī wài 运筹帷幄之中,决胜千里之外yùn chóu wéi wò zhī zhōng , jué shèng qiān lǐ zhī wài 運籌帷幄之中,決勝千里之外Zā ěr dá lǐ 扎尔达里Zā ěr dá lǐ 扎爾達里zhè lǐ 这里Zhèng Yì lǐ 郑易里Zhèng Yì lǐ 鄭易里zhuǎn zhàn qiān lǐ 轉戰千里zhuǎn zhàn qiān lǐ 转战千里zì lǐ háng jiān 字里行间zuǐ lǐ 嘴里zuǒ lín yòu lǐ 左邻右里zuǒ lín yòu lǐ 左鄰右里