Có 1 kết quả:

lǐ xiàng

1/1

lǐ xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lane
(2) alley

Một số bài thơ có sử dụng