Có 1 kết quả:

Lǐ sī běn

1/1

Lǐ sī běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lisbon, capital of Portugal