Có 1 kết quả:

zhòng yì qīng lì ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to value righteousness rather than material gain (idiom)