Có 1 kết quả:

zhòng shāng

1/1

zhòng shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seriously hurt
(2) serious injury

Một số bài thơ có sử dụng