Có 1 kết quả:

zhòng chuāng

1/1

zhòng chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inflict heavy losses
(2) to inflict serious damage