Có 1 kết quả:

zhòng pàn

1/1

zhòng pàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

major punishment (law)