Có 1 kết quả:

zhòng lì qīng yì ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to value material gain over righteousness