Có 1 kết quả:

zhòng bàn

1/1

zhòng bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to punish severely