Có 1 kết quả:

chóng hé

1/1

chóng hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to match up
(2) to coincide