Có 1 kết quả:

chóng qǐ

1/1

chóng qǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reopen
(2) to restart