Có 1 kết quả:

zhòng qì

1/1

zhòng qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

treasure