Có 1 kết quả:

chóng sù

1/1

chóng sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reconstruct (an art object)
(2) to remodel